Användarvillkor

Genom att använda den här sidan, hosted av Zenler.com, så förbinder du dig till att godkänna den här sidans användarvillkor, vilka överensstämmer med lagar och regler.  Om du inte godkänner dessa villkor, så är du inte tillåten att använda den här sidan.  Materialet på den här sidan är skyddat genom tillämplig  copyright och varumärkesrätt.

Användarvillkor för våra webbkurser

The Tapping Heart ger dig som användare tillgång till att streama de kurser som finns tillgängliga på vår webbplats:

  • https://the-tapping-heart.newzenler.com/ 
  • När du köper en webbkurs och skapar ett konto på vår kursplattform New Zenler accepterar du dessa villkor. Läs noga igenom dessa villkor och skriv gärna ut en kopia av dem för referensändamål. Dessa användarvillkor utgör ett avtal mellan dig och oss och reglerar användningen av webbkurserna.

Information om The Tapping Heart AB

The Tapping Heart AB

Organisationsnummer 559287-0900

Kontakt: info@thetappingheart.se

Informationen i kurserna kan endast ses som generell information i utbildningssyfte

Innehållet i The Tapping Hearts kurser är endast avsett för utbildning och information och inte menat att ersätta medicinsk och/eller psykologisk rådgivning och/eller behandling. Behandlande läkare bör alltid rådfrågas innan man påbörjar någon form av alternativ behandling (även Emotional Freedom Techniques (EFT)).

Alla användare av EFT förväntas ta fullt ansvar för sitt eget välbefinnande, före, under och efter användandet av EFT och att inte, på egen hand ge sig in på områden som man inte behärskar. Den som väljer att gå The Tapping Hearts kurser och väljer att använda informationen i dessa kurser godkänner ovanstående och är införstådd med att The Tapping Heart inte på något vis ansvarar för andras användande av EFT.

Åldersgräns

Du måste vara minst 18 år gammal för att köpa och använda våra webbkurser och acceptera användarvillkoren.

Användarkonto

För att ta del av innehållet i kurserna måste du logga in med ditt användarkonto. Användarkontot skapades automatiskt när du köpte din första kurs. Det går bara att skapa ett användarkonto om du har en giltig mejladress. Du ansvarar för att du lämnar korrekta uppgifter om dig själv samt att ingen annan får tillgång till dina inloggningsuppgifter eller ditt lösenord. Om du avslutar ditt konto kommer du inte längre ha tillgång till våra webbkurser.

Tekniska förutsättningar

För att kunna gå en webbkurs behöver du ha en internetuppkoppling och någon av de senare versionerna av Chrome, Firefox eller Edge. Vi ansvarar inte för fel eller försening som beror på att du inte har nödvändig utrustning, mjukvara och/eller internetkapacitet. Vi förbehåller oss rätten att ändra de tekniska förutsättningarna.

Pris och betalning

För aktuella prisuppgifter, se aktuella erbjudanden på hemsidan. Priset som anges på webbplatsen är alltid inklusive 25% moms. Du betalar i samband med att du köper en kurs. Betalning sker genom kortbetalning.

Vi erbjuder säker kortbetalning med VISA, Mastercard och American Express genom Stripe, som är vår tredjeparts betallösning. Stripe en ledande leverantör av betaltjänster via Internet och de följer Payment Card Industry Data Security Standard. All korthantering sker SSL-krypterat (Secure Socket Layer) vilket innebär att all kommunikation mellan oss och Stripe är krypterad, så att du tryggt kan genomföra betalningen. Läs mer om Stripes säkerhetshantering.

Förutom priset på kursen kan det tillkomma till exempel datatrafikavgifter som du betalar till din bredbandsleverantör. Dessa hanteras mellan dig och din bredbandsleverantör utanför ramen för detta avtal.

Ångerrätt

Du har rätt att ångra ditt köp och få full återbetalning inom fjorton dagar från köp. Detta förutsätter att du inte har påbörjat kursen. Har du påbörjat kursen kan du inte få tillbaka dina pengar. Kontakta oss om du vill utnyttja din ångerrätt innan ångerfristen gått ut.

Reklamation

Om en kurs som du köpt inte fungerar att streama eller om du råkar ut för annat fel kan du kontakta oss och göra en reklamation. En reklamation kan även göras efter att ångerfristen har löpt ut. För kontaktuppgifter se punkten ovan ”Information om oss”.

Användning och användarens ansvar

Tjänsten är endast för enskilt bruk och får inte användas för något kommersiellt eller offentligt ändamål.

Ditt New Zenler-konto och dina användaruppgifter är personligt kopplade till dig och du ska inte dela med dig av dem till andra. Om du misstänker att någon annan använder ditt New Zenler-konto ska du genast meddela oss detta, samt ändra ditt lösenord. Du svarar själv för all skada som orsakas av att du gett någon annan tillgång till kurserna via ditt New Zenler-konto. Vi har rätt att omedelbart spärra ditt konto om vi misstänker att ditt konto missbrukas.

Du ansvarar för att den mejladress du angivit är riktig och aktuell eftersom huvuddelen av vår kommunikation med dig kommer att ske via mejl.

Om du ger recensioner eller kommentarer i forum som kan förknippas med oss eller våra tjänster måste du följa lagen samt inte använda ord eller uttryck som kan upplevas som diskriminerande, kränkande eller stötande.

Du får inte överlåta dina rättigheter och skyldigheter, varken helt eller delvis, utan vårt samtycke.

Du får inte använda tjänsten på ett sätt som strider mot dessa användarvillkor eller för något olagligt ändamål. Inte heller får du uppmuntra någon annan till sådan användning som strider mot lag eller användarvillkoren.

Upphovsrätt och filskydd

Allt innehåll som tillhandahålls genom tjänsten ägs av The Tapping Heart och skyddas av upphovsrätt. Äganderätten och andra immateriella rättigheter till innehållet är alltid enbart förbehållna The Tapping Heart.

Genom att köpa en kurs får du en begränsad licens till kursen som gäller så länge kursen finns tillgänglig på webbplatsen, om inget annat särskilt anges. Licensen får inte överlåtas och får enbart användas i enlighet med dessa användarvillkor. All kopiering och spridning av kurser och annat innehåll är förbjuden, oavsett metod eller orsak. Du får inte ens kopiera innehåll för eget bruk.

Du är själv ansvarig för att sådant material inte sprids vidare till andra.

Uppsägning

Om du bryter mot dessa användarvillkor har vi rätt att omedelbart avsluta ditt konto, vilket innebär att du inte kommer kunna tillgodogöra dig kurser som du köpt, eller köpa och påbörja nya kurser. Ett brott mot våra villkor kan också medföra att du blir skadeståndsskyldig.

Vi har också rätt att säga upp vårt avtal med dig med omedelbar verkan om vi:

- beslutar att göra större förändringar av kursplattformen eller innehållet
- beslutar att stänga delar eller hela vårt kursutbud
- har annan rimlig anledning att säga upp avtalet. 

Uppsägning av avtalet från vår sida kan ske via e-post eller information på The Tapping Hearts hemsida.

Våra åtaganden, rättigheter med mera

Vi tillhandahåller vår kurstjänst i befintligt skick. Men vi utvecklar ständigt våra tjänster, och både funktioner och innehåll kan ändras utan förvarning. Våra webbkurser finns tillgängliga dygnet runt.

Vi kan inte garantera att kurserna alltid är fria från fel eller avbrott. Vi ansvarar inte för omständigheter som ligger utanför vår kontroll, till exempel

- överbelastning
- nätvärksfel eller andra kommunikationsfel
- felhantering av dig som användare
- fel i din utrustning 

Om det uppstår brister eller avbrott och vi åtgärdar dem anses det inte som avtalsbrott. Vi har också rätt att, i rimlig omfattning, stänga av tjänsten för till exempel uppgraderingar och service.

Om vi bryter mot väsentliga bestämmelser i dessa avtalsvillkor på grund av ringa försumlighet är vår ersättningsskyldighet begränsad. Vi kan inte behöva ersätta mer än den totala summan av förutsägbara skador som är typiska vid denna typ av avtal. Detta gäller oavsett vilken rättslig grund ett anspråk grundar sig på.

Allt ytterligare ansvar vid ringa försummelse ska vara exkluderat. Väsentliga bestämmelser i dessa avtalsvillkor är bestämmelser vars fullgörande är väsentliga för att avtalet ska fullföljas på ett korrekt sätt och vars uppfyllande en användare normalt kan förlita sig på.

Ovan skadebegränsning är inte tillämplig vid tvingande skadeståndsansvar enligt lagstiftning. Vi kan helt eller delvis överlåta våra rättigheter och skyldigheter.

Behandling av personuppgifter och cookie

I samband med att du köper och genomför en kurs behandlar vi personuppgifter om dig, exempelvis

•    ditt namn
•    dina kontaktuppgifter
•    din köphistorik (dvs. vilka kurser du går/gått). 

Detta gör vi för att kunna administrera tjänsten och skicka relevant information eller marknadsföring till dig. Fullständig information om vår behandling finns i vår integritetspolicy. The Tapping Heart lagrar inga kortuppgifter, utan det hanteras av Stripe, läs mer på Stripes integritets policy.

Ändring av pris eller villkor

Vi förbehåller oss rätten att ändra priser eller villkor, inklusive dessa användarvillkor (även under eventuell kampanjperiod) om vi behöver det. Om vi ändrar villkoren meddelar vi dig via mejl, i kursplattformen eller på The Tapping Hearts hemsida. Ändringar som är till uppenbar fördel för dig som användare kommer vi inte att meddela dig. Du måste acceptera att vi kan göra ändringar enligt detta avsnitt för att använda våra kurstjänster.

Tillämplig lagstiftning

Dessa användarvillkor ska tolkas och regleras i enlighet med svensk lag. Användarvillkoren begränsar inte de konsumentskyddsrättigheter som du kan omfattas av i enlighet med gällande och tvingande lagstiftning i det land där du är bosatt. Skulle någon bestämmelse i dessa villkor anses vara ogiltig eller omöjlig att verkställa, ska den bestämmelsens ogiltighet inte påverka möjligheten att verkställa övriga bestämmelser i dessa villkor. Tillämpningen av den bestämmelsen ska verkställas i den utsträckning som tillåts enligt gällande lagstiftning, under förutsättning att dessa användarvillkor inte som en konsekvens blir oskäligt obalanserade.

Om en tvist uppstår mellan The Tapping Heart och dig ska vi i första hand försöka lösa tvisten genom en ömsesidig överenskommelse. Om vi inte kan enas ska tvisten avgöras i svensk domstol. I egenskap av konsument har du möjlighet att i stället välja att vända dig till Allmänna reklamationsnämnden för prövning av tvisten.

Privacy Policy

Läs mer om vår Privacy Policy here.

Cookie Policy

Läs mer om vår Cookie Policy here.

Copyright @ the-tapping-heart. All rights reserved

the-tapping-heart - Powered By Zenler